lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

((LOAD)) แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (พร้อมเฉลย)

เจ้าของร้าน

((LOAD)) แนวข้อสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560-2561 รวมแนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (พร้อมเฉลย)

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. บุคคลในข้อใด คือนายทะเบียนสหกรณ์ท่านแรก ?

ก. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์

ข. พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

ค. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุดาสวรรค์

ง. พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์

 

ข้อที่ 2. แผนกการสหกรณ์ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นกรมสหกรณ์ ในปี พ.ศ. ใด ?

ก. พ.ศ. 2460 ข. พ.ศ. 2461

ค. พ.ศ. 2462 ง. พ.ศ. 2463

 

ข้อที่ 3. บุคคลในข้อใด คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสหกรณ์ ท่านแรก ตามประกาศพระบรมราชโองการ ?

ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม

ข. พลเรือตรีหลวงยุทธศาสตร์โกศล รน.

ค. นายพงส์ สรีวรรธนะ

ง. พลอากาศตรี มุนีมหาสัมทนะเวชยันต์รังสฤษดิ์

 

ข้อที่ 4. ข้อใดกล่าวถึง ความหมายของตราประจำ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ถูกต้อง ?

ก. ดวงตรารูปกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซ.ม.

ข. ลายกลางเป็นรูปพระวรุณมี 6 กร

ค. พระหัตถ์ถือเชือกบาศ แว่นแก้ว ดอกบัว และถุงทอง

ง. วงโค้งอยู่เบื้องหน้า :เบื้องบนเหนือขอบตรามีอักษรว่า “กรมส่งเสริมสหกรณ์ “

 

ข้อที่ 5. ข้อใดคือ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ?

ก. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และคุ้มครองระบบสหกรณ์

ข. ศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ค. ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 6. ข้อใดคือ อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-2 ?

ก. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภทและ กลุ่มเกษตรกร

ข. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกร

ค. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 7. ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับข้อมูลอัตรากำลังกรมส่งเสริมสหกรณ์ ?

ก. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : ข้าราชการ 5 คน และ ลูกจ้างประจำ 1 คน

ข. กลุ่มตรวจสอบภายใน : ข้าราชการ 13 คน และ ลูกจ้างประจำ 6 คน

ค. สำนักงานเลขานุการกรม : ข้าราชการ 25 คน และ ลูกจ้างประจำ 3 คน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 8. ข้อใดกล่าวถึง วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี ได้ถูกต้อง ครบถ้วน มากที่สุด ?

ก. สหกรณ์ เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ

ข. กลุ่มเกษตรกร เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก

ค. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ

ง. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนา และรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ

 

ข้อที่ 9. ข้อใดกล่าวถึง พันธกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ระยะ 20 ปี ได้ถูกต้อง ครบถ้วน มากที่สุด ?

A : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ด้วยการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่

B : พัฒนาระบบการรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี

ก. A ถูก B ถูก

ข. A ถูก B ผิด

ค. A ผิด B ถูก

ง. A ผิด B ผิด

 

ข้อที่ 10. ข้อใดกล่าวถึง พันธกิจ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ถูกต้อง ครบถ้วน มากที่สุด ?

A : ปี 2560 – 2564 : เป็นองค์กรที่นำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่เทคโนโลยีและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์มีความสามารถทางการแข่งขัน และมีภาพลักษณ์ที่ดี

B : ปี 2570 – 2574 : เป็นองค์กรที่ยกระดับความสามารถของขบวนการสหกรณ์ให้สามารถกำกับ และพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ก. A ถูก B ถูก

ข. A ถูก B ผิด

ค. A ผิด B ถูก

ง. A ผิด B ผิด

 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 [ชุดที่ 1]

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้คือ ?

ก. บริษัท

ข. ธนาคาร

ค. สหกรณ์

ง. รัฐวิสาหกิจ

 

ข้อที่ 2. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ?

ก. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข. กำหนดแนวทางในการประสานงานระหว่างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน เพื่อให้การส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์

ค. พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องที่ทำให้นโยบายและแผนการพัฒนาการสหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้าหมาย

ง. เสนอความเห็นต่อรองประธาน ในเรื่องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

ข้อที่ 3. นายทะเบียนสหกรณ์ต้องถูกแต่งตั้งจากบุคคลตามข้อใด ?

ก. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ง. รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข้อที่ 4. นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ตามข้อใด ?

ก. รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

ข. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี

ค. ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือไต่สวนเกี่ยวกับการจัดตั้งการดำเนินงาน หรือฐานะการเงินของสหกรณ์

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 5. บุคคลตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นาย ทะเบียน สหกรณ์กำหนด ?

ก. นายทะเบียนสหกรณ์

ข. รองนายทะเบียนสหกรณ์

ค. ผู้สอบบัญชี

ง. ผู้ตรวจการสหกรณ์

 

ข้อที่ 6. ข้อใดคือเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ “กพส.” ?

ก. เงินอุดหนุนที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดิน

ข. เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้

ค. ดอกผล รายได้ หรือประโยชน์อื่นใดของ กพส.

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 7. คณะกรรมการบริหาร กพส. มีบุคคลตามข้อใดเป็นประธาน ?

ก. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ค. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

 

ข้อที่ 8. สหกรณ์จะตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ และต้อง…..?

ก. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ข. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตนเอง และช่วงเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์

ค. ต้องมีกิจการร่วมกันตามประเภทของสหกรณ์ที่ขอจดทะเบียน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 9. ข้อใดไม่ใช่ข้อบังคับของสหกรณ์ตามมาตรา 43 ?

ก. ชื่อสหกรณ์ ซึ่งต้องมีคำว่า “มหาชน” อยู่ท้ายชื่อ

ข. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และที่ตั้งสำนักงานสาขา

ค. ทุนซึ่งแบ่งเป็นหุ้น มูลค่าของหุ้น การชำระค่าหุ้นด้วยเงินหรือทรัพย์สินอื่น การขายและการโอนหุ้น ตลอดจนการจ่ายคืนค่าหุ้น

ง. การเลือกตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งและการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

 

ข้อที่ 10. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้สหกรณ์มีอำนาจกระทำการตามข้อใด ?

ก. ดำเนินธุรกิจ การผลิต การค้า การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของรัฐมนตรี

ข. ให้สวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่คณะกรรมการและครอบครัว

ค. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่คณะกรรมการและครอบครัว

ง. ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อ โอน รับจำนองหรือรับจำนำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของ สมาชิก

 

ข้อที่ 11. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวกี่ปี ?

ก. มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง

ข. มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันเลือกตั้ง

ค. มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

ง. มีวาระอยู่ใน ตำแหน่งคราวละห้าปีนับแต่วันเลือกตั้ง

 

ข้อที่ 12. ผู้สอบบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องถูกแต่งตั้งโดยบุคคลตามข้อใด ?

ก. นายทะเบียนสหกรณ์

ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ค. กรรมการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ง. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข้อที่ 13. ข้อใดผิด ?

ก. ในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ ให้จัดสรรเป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละสิบห้าของกำไรสุทธิ

ข. เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์

ค. เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ

ง. ให้สหกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการขายหรือแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่สมาชิกผลิตขึ้น พิจารณา ซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกก่อนผู้อื่น

 

ข้อที่ 14. ข้อใดคือสาเหตุของการเลิกสหกรณ์ ?

ก. สหกรณ์มีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าสิบคน

ข. ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิก

ค. ล้มละลาย

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 15. ในการชำระบัญชีสหกรณ์ที่เลิกเพราะเหตุอื่น นอกจากล้มละลาย ต้องมีการเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีภายในกี่วันนับแต่วันที่เลิกสหกรณ์ ?

ก. ภายในสิบวันนับแต่วันที่เลิก

ข. ภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่เลิก

ค. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เลิก

ง. ภายในสี่สิบวันนับแต่วันที่เลิก

 

ข้อที่ 16. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ชำระบัญชี ?

ก. จำหน่ายทรัพย์สินของสหกรณ์

ข. ดำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับคดีแพ่งหรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความในเรื่องใด ๆ ในนามของสหกรณ์

ค. ร้องขอต่อศาลเพื่อสั่งให้สหกรณ์ล้มละลาย ในกรณีที่เงินค่าหุ้นหรือเงินลงทุนได้ใช้เสร็จแล้วแต่ทรัพย์สินก็ยังไม่เพียงพอแก่การชำระหนี้สิน

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 17. ในกรณีที่สหกรณ์ล้มละลาย และผู้ชำระบัญชีได้ชำระหนี้ของสหกรณ์แล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่ผู้ชำระบัญชีต้องดำเนินการตามข้อใด ?

ก. จ่ายคืนเงินค่าหุ้นให้แก่สมาชิกให้เกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว

ข. จ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้ว แต่ต้องไม่เกินอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด

ค. จ่ายเป็นเงินก้อนให้แก่กรรมการตามส่วนธุรกิจที่กรรมการได้ทำไว้

ง. นำทรัพย์สินไปลงทุนต่อ

 

ข้อที่ 18. สหกรณ์ตั้งแต่สองสหกรณ์อาจควบเข้ากันเป็นสหกรณ์เดียวได้ โดยมติที่ประชุมใหญ่ของแต่ละสหกรณ์ และต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลตามข้อใด ?

ก. นายทะเบียนสหกรณ์

ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ค. กรรมการปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ง. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

 

ข้อที่ 19. ข้อใดผิดเกี่ยวกับสหกรณ์ที่ตั้งขึ้นใหม่โดยควบเข้ากัน ?

ก. ต้องมีผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันลงลายมือชื่ออย่างน้อย สหกรณ์ละสองคนทุกสหกรณ์

ข. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีหนังสือของทุกสหกรณ์ที่ควบเข้ากันนั้นรับรองว่าได้แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงตามมาตรา 92 วรรคหนึ่ง

ค. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีข้อบังคับของสหกรณ์ใหม่ที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ

ง. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องมีสำเนารายงานการประชุมผู้แทนของสหกรณ์ที่ควบเข้ากันหนึ่งฉบับ ผู้แทนของสหกรณ์ต้องลงลายมือชื่อรับรองสองคน

 

ข้อที่ 20. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่โดยการแยกจากสหกรณ์เดิม ?

ก. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องยื่นสำเนาหนังสือร้องขอแยกสหกรณ์ และสำเนารายงานการประชุมใหญ่ที่ได้มีมติเห็นชอบให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา 95 วรรคสี่

ข. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องยื่นสำเนาหนังสือของสหกรณ์ทุกฉบับที่แจ้งไปยังเจ้าหนี้ทั้งปวงของสหกรณ์ตามมาตรา 96

ค. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องยื่นสำเนาหนังสือนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งวินิจฉัยชี้ขาดให้แยกสหกรณ์ตามมาตรา 91

ง. คำขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ ต้องยื่นหนังสือของสหกรณ์ที่รับรองว่าไม่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในกำหนด หรือสำเนาคำคัดค้านของเจ้าหนี้ พร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าสหกรณ์ได้ชำระหนี้หรือได้ให้ประกันเพื่อหนี้รายนั้นแล้ว

 

ข้อที่ 21. ชุมนุมสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องมีสหกรณ์ตั้งแต่กี่สหกรณ์ขึ้นไปที่ประสงค์จะร่วมกันดำเนินกิจการ ?

ก. ตั้งแต่สามสหกรณ์ขึ้นไป

ข. ตั้งแต่สี่สหกรณ์ขึ้นไป

ค. ตั้งแต่ห้าสหกรณ์ขึ้นไป

ง. ตั้งแต่หกสหกรณ์ขึ้นไป

 

ข้อที่ 22. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับชุมนุมสหกรณ์ ?

ก. การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ จะกระทำได้ต่อเมื่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ ได้มีมติให้เข้าร่วมในการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์นั้นได้

ข. การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์นั้น ให้คณะผู้จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์อย่างน้อยสามคนลงลายมือชื่อยื่นคำขอต่อนายทะเบียนสหกรณ์

ค. ให้ชุมนุมสหกรณ์ที่ได้จดทะเบียนแล้วเป็นนิติบุคคล และเป็นสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ให้ชุมนุมสหกรณ์มีอำนาจกระทำการได้ตามมาตรา 42

ง. ถูกทุกข้อ

 

ข้อที่ 23. ข้อใดคือวัตถุประสงค์ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ?

ก. เพื่อส่งเสริมกิจการ สหกรณ์เพื่อการเกษตร ให้มีความเจริญก้าวหน้า และแสวงหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน

ข. เพื่อส่งเสริมกิจการ สหกรณ์เฉพาะบางส่วนที่มีผลกำไร หรือรายได้ร่วมกัน

ค. เพื่อส่งเสริมกิจการ สหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ให้มีความเจริญก้าวหน้า และแสวงหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน

ง. เพื่อส่งเสริมกิจการ สหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักร ให้มีความเจริญก้าวหน้า อันมิใช่เป็นการหาผลกำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน

 

ข้อที่ 24. สำนักงานใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตั้งอยู่ในจังหวัดใด ?

ก. ขอนแก่น

ข. กรุงเทพมหานคร

ค. เชียงใหม่

ง. สงขลา

 

ข้อที่ 25. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีอำนาจกระทำการตามข้อใด ?

ก. ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ ตลอดจนทำการวินิจฉัยและรวบรวมสถิติเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์

ข. แนะนำช่วยเหลือทางวิชาการแก่สหกรณ์ และอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่าง สหกรณ์กับส่วนราชการหรือบุคคลอื่น

ค. ให้การศึกษาฝึกอบรมวิชาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์

ง. ถูกทุกข้อ

 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

 

คำชี้แจง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1. ส่วนที่แก้ไขในมาตราที่ 3 ของพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวข้องกับข้อใด ?

ก. เกียวกับการกำกับและส่งเสริมสหกรณ์

ข. เกี่ยวกับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ค. เกี่ยวกับนายทะเบียนสหกรณ์

ง. เกี่ยวกับการกำกับดูแลสหกรณ์

 

ข้อที่ 2. บุคคลตามข้อใดไม่ใช่กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติโดยตําแหน่ง ?

ก. ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่ง ประเทศไทย

ข. ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ค. ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ง. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ข้อที่ 3. ตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ถูกเปลี่ยนแปลงจากพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 อย่างไร ?

ก. เปลี่ยนจากปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข. เปลี่ยนจากรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ค. เปลี่ยนจากอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นรองอธิบดกีรมตรวจบัญชสีหกรณ์

ง. เปลี่ยนจากรองอธิบดกีรมตรวจบัญชสีหกรณ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 

ข้อที่ 4. ในพระราชบัญญัตินี้ตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหาร กพส. คือบุคคลตามข้อใด ?

ก. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ข. อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ง. อธิบดีกรมปศุสัตว์

 

ข้อที่ 5. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับตําแหน่งกรรมการบริหาร กพส. ในมาตรา 6 ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยอนุโลม ?

ก. แต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์โดยอนุโลม

ข. แต่งตั้งจากผู้แทนกลุ่มเกษตรกรโดยอนุโลม

ค. แต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนกลุ่มเกษตรกรโดยอนุโลม

ง. แต่งตั้งจากผู้แทนของสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร และผู้แทนกลุ่มธุรกิจโดยอนุโลม

 

ข้อที่ 6. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับมาตรา 7 ของพระราชบัญญัตินี้ ?

ก. หากสมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง สมาชิกไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้นได้

ข. ในระหว่างที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไม่สิ้นสุดลง เจ้าหนี้ของสมาชิกสามารถใช้สิทธิเรียกร้องหรืออายัดค่าหุ้นของสมาชิกผู้นั้นได้

ค. สหกรณ์ไม่มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิก มีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้

ง. สหกรณ์มีสิทธินําเงินตามมูลค่าหุ้นที่สมาชิก มีอยู่มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องชําระหนี้แก่สหกรณ์ได้

 

ข้อที่ 7. ตามมาตรา 9 ข้อใดคือสิ่งที่ถูกเปลี่ยนแปลงในมาตรา 46 ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ?

ก. การรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์

ข. การให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแก่สมาชิก

ค. การขอรับความช่วยเหลือด้านวิชาการ

ง. การให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

 

ข้อที่ 8. การจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีของสหกรณ์ ต้องจัดสรรเป็นค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ของกําไรสุทธิ ?

ก. ไม่เกินร้อยละห้าของกําไรสุทธิ

ข. ไม่เกินร้อยละสิบของกําไรสุทธิ

ค. ไม่เกินร้อยละสิบห้าของกําไรสุทธิ

ง. ไม่เกินร้อยละยี่สิบของกําไรสุทธิ

 

ข้อที่ 9. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ?

ก. คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยประกอบด้วย ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน

ข. ในกรณีที่สหกรณ์ประเภทใดไม่มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ให้มีผู้แทนจากสหกรณ์ประเภทนั้นจํานวนหนึ่งคนเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง

ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข

ง. ผิดทั้งข้อ ก และ ข

 

ข้อที่ 10. ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยไม่เรียกประชุมใหญ่ สมาชิกสามารถ………?

ก. สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด อาจทําหนังสือร้องขอภายในหกสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้

ข. สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมด อาจทําหนังสือร้องขอภายในสามสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้

ค. สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด อาจทําหนังสือร้องขอภายในเก้าสิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้

ง. สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามสิบของจํานวนสมาชิกทั้งหมด อาจทําหนังสือร้องขอภายในร้อยยี่สิบวันนับแต่วันพ้นกําหนดเวลาตามวรรคสาม เพื่อให้รัฐมนตรีเรียกประชุมใหญ่วิสามัญได้

 

ข้อที่ 11. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดําเนินการของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย คําวินิจฉัยของ…….ตามข้อใดถือว่าเป็นที่สุด ?

ก. ประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข. รองประธานกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ค. ประธานคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ง. คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

ข้อสอบราชการ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม268,064 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด191,944 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท19 ส.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านรวมแนวข้อสอบราชการไทย
รวมแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ คู่มือสอบ หนังสือสอบ เปิดสอบงานราชการ
เบอร์โทร : 0854944238
อีเมล : sudsakorn.114@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก