lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจกแนวข้อสอบนายสิบตำรวจเก่าที่เคยออกสอบปีที่แล้ว

เจ้าของร้าน

แนวข้อสอบ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

1. 6 7 11 20 36...

ก. 60

ข. 61**

ค. 62

ง. 67

2. 1 93 5 110 9 127 13...

 ก. 132

ข. 139

ค. 142

ง. 144 **

3. กบ : จรเข้ :: ?:?

ก. วาฬ : นกกระจอกเทศ

ข. มด : เต่า

ค. นกเอี้ยง : ฮูก **

ง. คน : เพนกวิน

4. พัทยา : กรุงเทพ :: ?:?

 ก. เทศบาล : สุขาภิบาล**

 ข. กรม : กอง

ค. กงสุล : สถานีอนามัย

ง. ทหาร : สถานทูต

5. ตำรวจ : อัยการ :: ?:?

ก. วิศวกร : นักร้อง

ข. ทนาย : ผู้พิพากษา**

ค. นักมวย : นักดนตรี

ง. ครู : พยาบาล

6. 3 + 7 x 10 / 5 - 2 = ?

ก. 13

 ข. 14

 ค. 15**

ง. 18

7. ถ้า a^3 = 27 และ abc = 12 และ (ab)^2 = 36 อยากทราบว่า c เท่ากับเท่าไร

ก. 2**

ข. 3

ค. 4

ง. 6

8. ปริมาตรของรูปทรงปิรามิดฐานสี่เหลียมจัตุรัสยาวด้านละ 3 นิ้ว สูง 4 นิ้ว เมื่อนำไปรวมกับปริมาตรของปรึซึมฐานสามเหลี่ยมด้านเท่า ซึ่งยาวด้านละ 4 นิ้ว และปริซึมสูง 4 นิ้ว จะได้ปริมาตรรวมเท่ากับเท่าไร

ก. 39

ข. 40**

ค. 41

ง. 42

9. อัตราส่วนของผู้เข้าสอบกับผู้สอบได้เท่ากับ 200 : 3 ในการสอบครั้งนี้มีผู้สอบได้จำนวน 330 คน อยากทราบว่ามีผู้เข้าสอบทั้งหมดกี่คน

ก. 2,500

ข. 23,000

 ค. 22,000 **

 ง. 20,000

10. มุมภายในของรูป 7 เหลี่ยมเท่ากับเท่าไร

 ก. 720

ข. 840

ค. 900 **

ง. 1,100

11. แจ๋วมาถึงป้ายรถเมล์ไม่ก่อนเวลา 08.00 น. จั่นมาถึงป้ายรถเมล์หลังแจ๋ว แต่ไม่ก่อนดำ ดำมาถึงป้ายรถเมล์ก่อนเวลา 08.00 น. จงเรียงลำดับการมาถึงป้ายรถเมล์

 ก. แจ๋ว-ดำ-จั่น

 ข. แจ๋ว-จั่น-ดำ

 ค. ดำ-แจ๋ว-จั่น **

 ง. ดำ-จั่น-แจ๋ว

12.ข้อใดใช้ภาษากระชับที่สุด

ก. เขาเป็นหวัดในทุกครั้งที่ฝนตก

ข. ท่านจะได้ซื้อสินค้าซึ่งมีราคา ถูก

ค. เขามีความจำเป็นต้องรีบเดินทาง

 ง. นายแพทย์ตรวจร่างกายคนไข้ทุกวัน **

13. สองคนนี้เขารู้จุดอ่อนและเล่ห์เหลี่ยมของกันและกัน เหมือน ... นั่นแหละ

  ก. เพชรตัดเพชร

 ข. คอหอยกับลูกกระเดือก

 ค. ขนมผสมนำยา

 ง. ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ **

14. ถ้าท่านจะถวายรถยนต์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คำพูดที่ถูกต้องในการถวายรถยนต์ดังกล่วคือ

 ก. ทูลเกล้าทูนกระหม่อม

 ข. ทูนเกล้าเหนือกระหม่อมถวาย

ค. น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย**

ง. น้อมเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมถวาย

 15. "กิ่ง ถ้าออกไปข้างนอก ซื้อข้าวมาด้วยได้ไหม" คำพูดของกิ่งในข้อใดที่แสดงเจตนาถามให้ตอบ

ก. ใครจะซื้อให้

ข. จะให้ใครซื้อ **

ค. ทำไมจะไม่ได้

 ง. ไม่ได้จะทำไม

 ***************************************

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ** 

ข. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 180 วัน

ง. วันที่ 14 เม.ย.2547

2. “ประธานกรรมการ” หมายความว่า 

ก. ประธาน ก.ตร.

ข. ประธาน ก.ตช.

ค. ประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ **

ง. ประธาน ตร.

3. “กองทุน” หมายความว่า 

ก. กองทุนเพื่อการสืบสวนคดีอาญา

ข. กองทุนเพื่อการสอบสวนคดีอาญา

ค. กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา **

ง. กองทุนเพื่อการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปาบปรามคดีอาญา

 

4. ผู้ใด เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ก. นายกรัฐมนตรี **

ข. รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

5. การออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นอำนาจของ

ก. นายกรัฐมนตรี **

ข. รองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ง. คณะรัฐมนตรี

6. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ข. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

ค. สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการมีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี **

ง. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

7. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่กี่ประการ

ก. 6 ประการ

ข. 7 ประการ **

ค. 8 ประการ

ง. 9 ประการ

8. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชน มีส่วนร่วมในกิจการตำรวจเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา รักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความต้องการของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ การดำเนินการมีส่วนร่วมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่.........กำหนด 

ก. ก.ต.ช. **

ข. ก.ตร.

ค. กฎกระทรวง

ง. พระราชกฤษฎีกา

9. ข้าราชการตำรวจตำแหน่งใดหรือปฏิบัติหน้าที่ใด จะเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็น

ก. ก.ต.ช.

ข. ก.ตร.

ค. กฎกระทรวง

ง. พระราชกฤษฎีกา **

10. กรณีที่ ก.ต.ช. เห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ก.ต.ช. จะกำหนดให้ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวันหยุดราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดก็ได้หรือไม่

ก. ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ข. ได้ ไม่ต้องขออนุมัติผู้ใด **

ค. ไม่ได้ เพราะขัดต่อมติของคณะรัฐมนตรีที่ทุกส่วนราชการต้องถือปฏิบัติตาม

ง. ไม่ได้ เพราะเป็นการขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ

11. สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการออกเป็นกี่ส่วน

ก. 2 ส่วน **

ข. 3 ส่วน

ค. 4 ส่วน

ง. 5 ส่วน

12. ตามข้อ 11 มีส่วนราชการอะไรบ้าง

ก. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ กองบัญชาการ **

ข. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ และ กองบังคับการ

ค. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ , กองบังคับการ และ กองกำกับการ

ง. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ , กองบัญชาการ กองบังคับการ , กองกำกับการ และ สถานีตำรวจ

13. การแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ตามข้อ 12 ให้ตราเป็น

ก. พระราชกำหนด

ข. พระราชกฤษฎีกา **

ค. กฎกระทรวง

ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

14. การแบ่งส่วนราชการและกำหนดอำนาจหน้าที่ ของกองบังคับการ และ กองกำกับการ ให้ทำเป็น

ก. พระราชกำหนด

ข. พระราชกฤษฎีกา

ค. กฎกระทรวง **

ง. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

15. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองจากนายกรัฐมนตรี หมายถึงผู้ใด

ก. รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ข. รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ค. ผบ.ตร. **

ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.

 *******************************************************

แนวข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์

1. ข้อใดแสดงรูปแบบของ IP Address ไม่ถูกต้อง

ก. 192.168.1.2

ข. 6.0.34.256 **

ค. 192.168.1.255

ง. 64.5.2.1

2. ข้อใดต่อไปนี้คือโดเมนเนม (Domain Name)

ก. 203.150.224.31

ข. css@gmail.com

ค. facebook.com **

ง. เครือข่ายไทยสาร

3. หน้าแรก หรือหน้าหลักของเว็บไซต์เรียกว่าอะไร

ก. เว็บเพจ (Web Page)

ข. โฮมไซต์ (Home Site)

ค. โฮมเพจ (Home Page) **

ง. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

4. ในการจะให้บราวเซอร์ไปเรียกดูเว็บเพจที่ใดต้องระบุตามข้อใดต่อนี้

ก. URL=ชื่อไฟล์+โปรโตคอล+ชื่อโดเมน

ข. URL=ชื่อโดเมน+โปรโตคอล+ชื่อไฟล์

ค. URL=โปรโตคอล+ชื่อไฟล์+ชื่อโดเมน

ง. URL=โปรโตคอล+ชื่อโดเมน+ชื่อไฟล์ **

5. ข้อใด ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS)

ก. Windows Server

ข. Unix

ค. Linux

ง. Windows XP **

6. ข้อใด ไม่ใช่ ซอฟต์แวร์สำหรับท่องเว็บ (Web browser)

ก. Microsoft Internet Explorer

ข. Windows Explorer **

ค. Mozilla Firefox

ง. Google Chrome

7. การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการกดปุ่มเปิดเครื่องโดยที่เครื่องปิดอยู่ เรียกอีกอย่างว่า

ก. Reset

ข. Restart

ค. Cold boot **

ง. Warm boot

8. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานหลายๆ งานพร้อมกัน เรียกว่า

ก. Multi User 

ข. Time-sharing

ค. Multi-tasking **

ง. Multi-processing

9. ระบบปฏิบัติการที่สามารถทำให้ซีพียูตัวเดียวทำงานให้กับผู้ใช้หลายๆ คนในเวลาเดียวกัน เรียกว่า

ก. Multi User **

ข. Time-sharing

ค. Multi-tasking 

ง. Multi-processing

10. ระบบปฏิบัติการที่มีการใช้ซีพียูมากกว่าหนึ่งตัวเข้ามาทำงานร่วมกัน เรียกว่า

ก. Multi User 

ข. Time-sharing

ค. Multi-tasking 

ง. Multi-processing **

11. ลำดับชั้นของหน่วยข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด คือข้อใด

ก. ฟิลด์ (Field)

ข. เรคอร์ด (Record)

ค. ไฟล์ (File)

ง. ฐานข้อมูล (Database) ** 

12. ลำดับชั้นของหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดคือข้อใด

ก. บิต (Bit) **

ข. ไบต์ (Bite)

ค. ฟิลด์ (Field)

ง. เรคอร์ด (Record)

13. สายเคเบิลชนิดใดนิยมแพร่หลาย เพราะราคาถูก ติดตั้งง่าย

ก. Coaxial 

ข. Fiber Optic

ค. STP 

ง. UTP **

14. สายเคเบิลชนิดใดมักใช้ในกรณีที่เป็นโครงข่ายหลักเชื่อมระหว่างเครือข่ายย่อยๆมากกว่า

ก. Coaxial 

ข. Fiber Optic **

ค. STP 

ง. UTP 

15. ระบบ LAN แบบ "10Base-5" นี้ ตัวใดบอกถึงความเร็วในการส่งสัญญาณ

ก. 10 **

ข. Base

ค. 5

ง. ถูกทั้ง ก และ ค

 **********************************

แนวข้อสอบ วิชาคอมพิวเตอร์

1. ข้อใดแสดงรูปแบบของ IP Address ไม่ถูกต้อง

ก. 192.168.1.2

ข. 6.0.34.256 **

ค. 192.168.1.255

ง. 64.5.2.1

2. ข้อใดต่อไปนี้คือโดเมนเนม (Domain Name)

ก. 203.150.224.31

ข. css@gmail.com

ค. facebook.com **

ง. เครือข่ายไทยสาร

3. หน้าแรก หรือหน้าหลักของเว็บไซต์เรียกว่าอะไร

ก. เว็บเพจ (Web Page)

ข. โฮมไซต์ (Home Site)

ค. โฮมเพจ (Home Page) **

ง. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

4. ในการจะให้บราวเซอร์ไปเรียกดูเว็บเพจที่ใดต้องระบุตามข้อใดต่อนี้

ก. URL=ชื่อไฟล์+โปรโตคอล+ชื่อโดเมน

ข. URL=ชื่อโดเมน+โปรโตคอล+ชื่อไฟล์

ค. URL=โปรโตคอล+ชื่อไฟล์+ชื่อโดเมน

ง. URL=โปรโตคอล+ชื่อโดเมน+ชื่อไฟล์ **

5. ข้อใด ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS)

ก. Windows Server

ข. Unix

ค. Linux

ง. Windows XP **

6. ข้อใด ไม่ใช่ ซอฟต์แวร์สำหรับท่องเว็บ (Web browser)

ก. Microsoft Internet Explorer

ข. Windows Explorer **

ค. Mozilla Firefox

ง. Google Chrome

7. การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์โดยการกดปุ่มเปิดเครื่องโดยที่เครื่องปิดอยู่ เรียกอีกอย่างว่า

ก. Reset

ข. Restart

ค. Cold boot **

ง. Warm boot

8. ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทำงานหลายๆ งานพร้อมกัน เรียกว่า

ก. Multi User 

ข. Time-sharing

ค. Multi-tasking **

ง. Multi-processing

9. ระบบปฏิบัติการที่สามารถทำให้ซีพียูตัวเดียวทำงานให้กับผู้ใช้หลายๆ คนในเวลาเดียวกัน เรียกว่า

ก. Multi User **

ข. Time-sharing

ค. Multi-tasking 

ง. Multi-processing

10. ระบบปฏิบัติการที่มีการใช้ซีพียูมากกว่าหนึ่งตัวเข้ามาทำงานร่วมกัน เรียกว่า

ก. Multi User 

ข. Time-sharing

ค. Multi-tasking 

ง. Multi-processing **

11. ลำดับชั้นของหน่วยข้อมูลที่ใหญ่ที่สุด คือข้อใด

ก. ฟิลด์ (Field)

ข. เรคอร์ด (Record)

ค. ไฟล์ (File)

ง. ฐานข้อมูล (Database) ** 

12. ลำดับชั้นของหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดคือข้อใด

ก. บิต (Bit) **

ข. ไบต์ (Bite)

ค. ฟิลด์ (Field)

ง. เรคอร์ด (Record)

13. สายเคเบิลชนิดใดนิยมแพร่หลาย เพราะราคาถูก ติดตั้งง่าย

ก. Coaxial 

ข. Fiber Optic

ค. STP 

ง. UTP **

14. สายเคเบิลชนิดใดมักใช้ในกรณีที่เป็นโครงข่ายหลักเชื่อมระหว่างเครือข่ายย่อยๆมากกว่า

ก. Coaxial 

ข. Fiber Optic **

ค. STP 

ง. UTP 

15. ระบบ LAN แบบ "10Base-5" นี้ ตัวใดบอกถึงความเร็วในการส่งสัญญาณ

ก. 10 **

ข. Base

ค. 5

ง. ถูกทั้ง ก และ ค

 **************************************************

แนวข้อสอบ วิชาหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตราเป็น

ก. พระราชบัญญัติ 

ข. พระราชกำหนด

ค. พระราชกฤษฎีกา **

ง. กฎกระทรวง

2. หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี พ.ศ.

ก. พ.ศ.2526 

ข. พ.ศ.2536

ค. พ.ศ.2546 **

ง. พ.ศ.2516

3. การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในเรื่องใด สมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด และจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ต้องเป็นไปตาม

ก. นายกรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. 

ข. คณะฐัมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. **

ค. รัฐสภากำหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. 

ง. ถูกทุกข้อ

4. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามความหมายของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หมายถึงข้อใด

ก. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข. กองทัพบก

ค. กระทรวงมหาดไทย 

ง. กรุงเทพมหานคร **

5. ผู้รักษาการตามกฎหมายนี้ คือ

ก. นายกรัฐมนตรี **

ข. ประธาน คมช.

ค. รัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกฯมอบหมาย

ง. เลขาธิการ ก.พ.ร.

6. ข้อใดถือว่าเป็นเป้าหมายของการบริหารราชการตามกฎหมายนี้

ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ

ง. ถูกทุกข้อ **

7. ข้อใดถือว่าเป็นเป้าหมายของการบริหารราชการตามกฎหมายนี้

ก. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น

ข. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 

ค. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ

ง. ถูกทุกข้อ **

8. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ คือ

ก. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน **

ข. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์ของสังคม 

ค. การบริหารราชการเพื่อประชาชน

ง. ถูกทุกข้อ

9. ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดำเนินการโดยถือว่า

ก. ประชาชนสำคัญที่สุด 

ข. ระบบการบริหารสำคัญที่สุด

ค. นโยบายรัฐบาลสำคัญที่สุด

ง. ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ **

10. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติ 

ก. ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า

ข. การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ งบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ ภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ

ค. ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนปฏิบัติราชการตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กำหนด

ง. ถูกทุกข้อ **

11. หน่วยงานใด มีอำนาจเสนอมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ ต่อคณะรับฒนตรี

ก. สำนักนายกรัฐมนตรี 

ข. ก.พ.ร. **

ค. กระทรวง ทบวง กรม 

ง. ถูกทุกข้อ

12. การเสนอมาตรการกำกับการปฏิบัติราชการ ต่อคณะรับฒนตรี ต้องทำเป็น

ก. ลายลักษณ์อักษร 

ข. วาจา

ค. โดยวิธีอื่นใด 

ง. ถูกทุกข้อ **

13. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้หน่วยงานใด ร่วมกันจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ก. สภาพัฒน์ฯ 

ข. สำนักงบประมาณ

ค. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ง. ถูกทุกข้อ **

14. การเสนอแผนการบริหารตามข้อที่แล้ว ต้องเสนอภายในกี่วัน

ก. 30 วัน 

ข. 60 วัน

ค. 90 วัน **

ง. แล้วแต่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

15. แผนการบริหารตามข้อที่แล้ว เป็นแผน

ก. 2 ปี 

ข. 4 ปี **

ค. 8 ปี 

ง. แล้วแต่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

แนวข้อสอบราชการ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม249,014 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด177,926 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท23 มิ.ย. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านรวมแนวข้อสอบราชการไทย
รวมแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ คู่มือสอบ หนังสือสอบ เปิดสอบงานราชการ
เบอร์โทร : 0854944238
อีเมล : sudsakorn.114@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก