lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจกแนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เจ้าของร้าน

แจกแนวข้อสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

แนวข้อสอบ  ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

ว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๘

 

1. ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาหมายถึงหน่วยงานใด

 

ก.  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา                                      ข.  สำนักงานกฎหมายและระเบียบส่วนราชการ

 

ค.  สำนักงานส่วนราชการฝ่ายรัฐสภา                            ง.  สำนักงานกฎหมายส่วนราชการ

 

ตอบ       ก.  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

                ข้อ ๓   ในระเบียบนี้

 

“ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา” หมายความว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หรือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามมาตรา ๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

 

“หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา” หมายความว่า เลขาธิการวุฒิสภา หรือเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ตามมาตรา ๖ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานราชการ

 

“พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการสังกัดรัฐสภานั้น

 

“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้

 

2. หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาหมายถึงหน่วยงานใด

 

ก.  หัวหน้าพนักงานราชการ                                            ข.  เลขาธิการวุฒิสภา

 

ค.  เลขาคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา               ง.  เลขาคณะกรรมการฝ่ายรัฐสภา

 

ตอบ       ข.  เลขาธิการวุฒิสภา

 

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

 

 3. “ก.ร.”  ย่อมาจากข้อใดต่อไปนี้

 

ก.  คณะกรรมการฝ่ายรัฐสภา                                           ข.  คณะกรรมการข้าราชการ

 

ค.  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา                        ง.  คณะกรรมการรักษาการ

 

ตอบ       ค.  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

 

                คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  มีชื่อย่อว่า  ก.ร.

 

 4. คุณสมบัติของผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการคือข้อใด

 

ก.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี                                             ข.  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี

 

ข.  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามปี                                           ง.  มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปี

 

ตอบ       ก.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

 

 ข้อ ๘   ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

 

(๑) มีสัญชาติไทย

 

(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

 

(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 

(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา

 

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

 

(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาหรือส่วนราชการอื่น พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

 

(๙) ) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากำหนดไว้ในประกาศการสรรหาหรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภานั้น

 

ความใน (๑) ไม่ให้ใช้บังคับกับพนักงานราชการชาวต่างประเทศซึ่งส่วนราชการสังกัดรัฐสภาจำเป็นต้องจ้างตามข้อผูกพันหรือตามความจำเป็นของภารกิจของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

 

ในกรณีที่เห็นสมควร ก.ร. อาจประกาศกำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามเพิ่มขึ้นหรือกำหนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการจ้างพนักงานราชการเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการกำหนดให้มีพนักงานราชการตามระเบียบนี้

 

5. คุณสมบัติข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของพนักงานราชการ

 

ก.  มีสัญชาติไทย                                                                ข.  อายุต่ำกว่าสิบแปดปี

 

ค.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                                               ง.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

ตอบ       ข.  อายุต่ำกว่าสิบแปดปี

 

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น

 

6. ระเบียบฉบับนี้ประกาศไว้ ณ วันที่เท่าใด

 

ก.  วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘                              ข.  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

 

ค.  วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘                                                ง.  วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

ตอบ       ค.  วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

7. ประธานรัฐสภาคนปัจจุบันคือใคร

 

ก.  นายโภคิน  พลบุตร                                                      ข.  นายโภคิน  พลกุล

 

ค.  นายภาคิน  พลบุตร                                                      ง.  นายภาคิน  พลกุล

 

ตอบ       ข.  นายโภคิน  พลกุล

 

8. ในระหว่างสัญญาจ้าง  พนักงานราชการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงานให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อบุคคลใด

 

ก.  ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา                                           ข.  ประธานรัฐสภา

 

ค.  คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา                        ง.  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

 

ตอบ       ง.  หัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

 

                ข้อ ๒๙  ในระหว่างสัญญาจ้าง  พนักงานราชการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงานให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากำหนด

 

 9. การกระทำความผิดในข้อใดถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 

ก.   กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

 

ข.   จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

 

ค.  ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

 

ง.   ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค.

 

ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. ข.  และ  ค.

 

                ข้อ ๒๔  การกระทำความผิดดังต่อไปนี้  ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

 

(๑) กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

 

(๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดให้ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

 

(๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

 

(๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญา หรือขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตาม ข้อ ๒๒ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

 

(๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง

 

(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน สำหรับตำแหน่งที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากำหนดวันเวลาการมาทำงาน

 

(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทำงานจนทำให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง สำหรับตำแหน่งที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากำหนดการทำงานตามเป้าหมาย

 

(๘) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระทำความผิดอาญาโดยมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรือหนักกว่าโทษจำคุก

 

(๙) ดูหมิ่น เหยียดหยาม สมาชิกรัฐสภาหรือประชาชนผู้มาติดต่อราชการอย่างร้ายแรง

 

(๑๐) การกระทำอื่นใดที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากำหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

แนวข้อสอบราชการ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม249,014 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด177,926 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท23 มิ.ย. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านรวมแนวข้อสอบราชการไทย
รวมแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ คู่มือสอบ หนังสือสอบ เปิดสอบงานราชการ
เบอร์โทร : 0854944238
อีเมล : sudsakorn.114@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก