lnwshop logo
  • ตอบกระทู้
  • ตั้งกระทู้ใหม่
QUOTE 

แจก แนวข้อสอบ ภาค ท้องถิ่น

เจ้าของร้าน

((รวมข้อสอบเก่า)) แนวข้อสอบ ภาค ท้องถิ่น

1.ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 48 คน ให้

แต่งตั้งรองนายกองค์การได้ไม่เกินกี่คน

ก. ไม่เกิน 2 คน                ข. ไม่เกิน 3 คน

ค. ไม่เกิน 4 คน                ง. ไม่เกิน 5 คน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ 2555,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ ภาค ก

ตอบ ข. ไม่เกิน 3 คน คำอธิบายดังข้อข้างต้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดสอบ ภาค ก,สอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่งตั้งเลขานุการและที่ปรึกษาที่มิใช่สมาชิกสภาได้ไม่เกินกี่คน

ก. ไม่เกิน 3 คน               ข. ไม่เกิน 4 คน

ค. ไม่เกิน 5 คน               ง. ไม่เกิน 6 คน

ตอบ ค. ไม่เกิน 5 คน คำอธิบายดังข้อข้างต้น

ข้อสอบคนท้องถิ่น,ชุมชนคนของท้องถิ่น,สอบงานท้องถิ่น,ชุมชนรวมคนท้องถิ่น,ชุมชนคนท้องถิ่น

3. ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ต้องกระทำสิ่งใด

ก. กล่าวแสดงวิสัยทัศน์             ข. เข้าพบนายกรัฐมนตรี

ค. ปฏิญาณตน                         ง. แถลงนโยบาย

ตอบ ง. แถลงนโยบาย

พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 35/4 ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์ 

การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

4. จากข้อข้างต้น จะต้องกระทำภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ก. 7 วัน                                     ข. 15 วัน

ค. 30 วัน                                    ง. 60 วัน

ชุมชนคนของท้องถิ่น,สอบงานท้องถิ่น,ชุมชนรวมคนท้องถิ่น,ชุมชนคนท้องถิ่นแบ่งปัน

ตอบ ค. 30 วัน คำอธิบายดังข้อข้างต้น

สอบท้องถิ่น ภาค ก 2555,สอบท้องถิ่น 56,หนังสือสอบท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. จากข้อข้างต้น หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถกระทำการดังกล่าวได้ให้ทำอย่างไร

ก. บอกกล่าวแก่สมาชิก                                       ข. ทำเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกทราบ

ค. ทำหนังสือแจงแก่นายกเพื่ออธิบายเหตุผล            ง. กระทำการหลังจากนั้นไม่เกิน 15 วัน

ตอบ ข. ทำเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกทราบ

พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 35/4 (วรรค 4)

หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำนโยบายแจ้ง 

เป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้นำวิธีการแจ้งคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว

สอบท้องถิ่น ภาค ก 2555,สอบท้องถิ่น 56,หนังสือสอบท้องถิ่น,กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ใช้อยู่เป็นฉบับ พ.ศ. ใด

ก. พ.ศ. 2542                              ข. พ.ศ. 2543

ค. พ.ศ. 2544                              ง. พ.ศ. 2545

แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย

ตอบ ก. พ.ศ. 2542

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน- ท้องถิ่น พ.ศ. 2542”

แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย

7. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

แนวข้อสอบท้องถิ่น,ข้อสอบท้องถิ่น,แนวข้อสอบท้องถิ่นพร้อมเฉลย

ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

8. ผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คือใคร

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย              ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด                                   ง. นายกเทศบาลเมืองพัทยา

ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

9. หมวด 1 ใน พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับเรื่องใด

ก. การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข. การบริหารงานบุคคลในเทศบาล

ค. การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล

ง. การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา

ตอบ ก. การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 1 การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด

10. ในองค์การบริหารจังหวัดแต่ละแห่งนั้นแต่ละแห่งนั้น จะประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจำนวนกี่คน

 

ก. 1 คน                                      ข. 2 คน

 

ค. 3 คน                                      ง. 4 คน

ตอบ ค. 3 คน

 

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 5 ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

(2)หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจำนวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกำหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกำหนดส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้

(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนสี่คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจำนวนหนึ่งคน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คนซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

1
แสดงความคิดเห็นที่ 0-0 จากทั้งหมด 0 ความคิดเห็น
ข้อความ
ชื่อผู้โพส
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ตอบกระทู้

แนวข้อสอบราชการ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม249,014 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด177,926 ครั้ง
เปิดร้าน15 ก.ย. 2559
ร้านค้าอัพเดท23 มิ.ย. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านรวมแนวข้อสอบราชการไทย
รวมแนวข้อสอบราชการไทย
แนวข้อสอบ แนวข้อสอบราชการ ข้อสอบราชการ คู่มือสอบ หนังสือสอบ เปิดสอบงานราชการ
เบอร์โทร : 0854944238
อีเมล : sudsakorn.114@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
ดูสินค้าทั้งหมดในร้าน
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก